پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

الهام دهقان مهرجردی

عنوان سمت

سرپرست اداره فنی و عمرانی

تاریخ انتصاب

مرداد 1398


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0