پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

علی سلگی

عنوان سمت

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی

تاریخ انتصاب

 1399


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0