پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

مرتضی حیدری

عنوان سمت

مدیریت حوزه شهردار

تاریخ انتصاب

اسفند 13985.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0