نام و نام خانوادگی

حسین طلائی

عنوان سمت

 سرپرست حوزه  معاونت خدمات شهری

شماره های تماس

093781900232

65362370 داخلی 101

 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0