پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 نام و نام خانوادگی

 وحید شهبازی

عنوان سمت

  معاونت خدمات شهری

تاریخ انتصاب

اردیبهشت ماه 99
 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0