نام و نام خانوادگی

حسین طلائی

میزان تحصیلات

کارشناس عمران-کارشناس حسابداری

شماره همراه

093781900232

 

 

 

 

 

 

 

طلایی0.jpg


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0