نام و نام خانوادگی

احمد نیکخواه 

عنوان سمت

 معاونت معماری و شهرسازی

تاریخ انتصاب

آذرماه 1396

 

شماره های تماس معاونت  

تلفن همراه: 09122643969 

تلفن دفتر: 02165555556

داخلی 103

 
 
 
 
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0