نام و نام خانوادگی

 حجت ترکاشوند

 عنوان سمت

سرپرست امور مالی

 تاریخ انتصاب

1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سوابق تحصیلی

·         ------

 

سوابق شغلی

·         ------

·         ------
·         ------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0