نام و نام خانوادگی

رسول فخرایی فر

عنوان سمت

واحد میادین و تره بار

تاریخ انتصاب

 1398


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0