نام و نام خانوادگی

مجتبی جابرزاده

عنوان سمت

واحد تاسیسات

تاریخ انتصاب

1396


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0