پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

امین رضاپور

عنوان سمت

واحد کنترل سااختمان

تاریخ انتصاب

 1398


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0