مشخصات عمومی
مناقصه عمومی مرحله اول
13
مناقصه
شهرداری تهران
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1397/08/24
1397/09/13
1397/09/13
1397/09/14
1397/09/14
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.9.0
V5.7.9.0