مشخصات عمومی
آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول
10
مزايده
شهرداری اندیشه
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1397/08/22
1397/08/22
1397/08/22
1397/08/22
1397/08/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.9.0
V5.7.9.0