نام و نام خانوادگی

خدایاری نژاد

عنوان سمت

رئیس اداره حراست

تاریخ انتصاب

 1402


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0