نام و نام خانوادگی : عباس رحمانی دعوتی 

 تحصیلات : 

 سال تولد : 

شغل : فرهنگی

 سمت در شورا : نائب رئیس شورا

 عضویت در دوره های: ششم

 پست الکترونیکی:6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0