نام و نام خانوادگی

ارشاد تنها 

عنوان سمت

معاون  برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع انسانی

تاریخ انتصاب

 1402

 

شماره همراه: 09125202210

 
 

 

 

 
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0