جمعه, 24 مرداد 1399
فرصتهای سرمایه گذاری در شهرداری شهر اندیشه

فرصتهای پیشنهادی شهرداری جهت سرمایه گذاری در شهر اندیشه 
5.6.1.0
گروه دورانV5.6.1.0