پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 27 آبان 1397
فراخوان ، مناقصات و مزايدات شهرداري انديشه ( امور قراردادها )
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
13مناقصه عمومی مرحله اول جديد! مناقصه 1397/08/241397/09/141397/09/131397/09/13مشاهده اطلاعات کامل
10آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول  جديد! مزايده 1397/08/221397/08/221397/08/221397/08/22مشاهده اطلاعات کامل
9آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول جديد! مناقصه 1397/08/211397/08/211397/08/211397/08/21مشاهده اطلاعات کامل
7آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 1397/05/161397/05/281397/05/271397/05/27مشاهده اطلاعات کامل
6آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 1397/05/151397/05/281397/05/281397/05/28مشاهده اطلاعات کامل
5آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 1397/05/081397/05/281397/05/281397/05/28مشاهده اطلاعات کامل
4آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 1397/04/151397/04/151397/04/151397/04/15مشاهده اطلاعات کامل
3مناقصه عمومی - مرحله دوم-نوبت اول مناقصه 1397/04/091397/04/091397/04/091397/04/09مشاهده اطلاعات کامل
2مناقصه عمومی - مرحله دوم مناقصه 1397/04/091397/04/091397/04/091397/04/09مشاهده اطلاعات کامل
1مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 1397/04/031397/04/241397/04/241397/04/24مشاهده اطلاعات کامل
095مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 1391/02/021391/02/021391/02/02مشاهده اطلاعات کامل
95آگهی مناقصه عموی - نوبت اول تکمیل و احداث مجموعه ورزشی ایثار مناقصه 1391/02/021391/02/021391/02/02مشاهده اطلاعات کامل
095آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول تکمیل و احداث مجموعه ورزشی ایثار مناقصه 1391/02/021391/02/021391/02/02مشاهده اطلاعات کامل
094آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول و دوم مناقصه 1390/12/101390/12/281390/12/28مشاهده اطلاعات کامل
092آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول و دوم مناقصه 1390/12/081390/12/251390/12/25مشاهده اطلاعات کامل
89آگهی مزایده عمومی -نوبت اول و نوبت دوم مزايده 1390/12/041390/12/201390/12/20مشاهده اطلاعات کامل
093آگهی مزایده عمومی - نوبت اول مزايده 1390/12/091390/12/271390/12/27مشاهده اطلاعات کامل
091آگهی مزایده عمومی مزايده 1390/12/081390/12/271390/12/27مشاهده اطلاعات کامل
090آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 1390/12/041390/12/201390/12/20مشاهده اطلاعات کامل
90آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 1390/12/201390/12/201390/12/20مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3
   آرشيو


5.1.0.0
V5.1.0.0