يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398
مشخصات عمومی
کد: 11 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اندیشه اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/25 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/04
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/05 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/08
تاریخ انقضاء: 1397/10/08
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0