چهارشنبه, 20 آذر 1398
مشخصات عمومی
کد: 11 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه عمومی نوبت اول وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اندیشه اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/11 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/01
تاریخ انقضاء: 1397/10/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0