سه‌شنبه, 6 اسفند 1398
مشخصات عمومی
کد: 10 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اندیشه اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/22 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/22
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/08/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/08/22
تاریخ انقضاء: 1397/08/22
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0