دوشنبه, 16 تير 1399
مشخصات عمومی
کد: 3 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه عمومی - مرحله دوم-نوبت اول وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اندیشه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/04/09 مهلت دریافت اسناد: 1397/04/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/04/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/04/09
تاریخ انقضاء: 1397/04/09
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.6.1.0
V5.6.1.0