چهارشنبه, 20 آذر 1398
مشخصات عمومی
کد: 1 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه عمومی - نوبت اول وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اندیشه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/04/03 مهلت دریافت اسناد: 1397/04/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/04/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/04/24
تاریخ انقضاء: 1397/04/24
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0