چهارشنبه, 20 آذر 1398
مشخصات عمومی
کد: 095 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه عمومی - نوبت اول وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اندیشه امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1391/02/02 مهلت دریافت اسناد: 1391/02/02
مهلت تحويل پیشنهادات: 1391/02/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1391/02/02
تاریخ انقضاء: 1428/10/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0