جمعه, 30 شهريور 1397

فراخوان ، مناقصات و مزايدات شهرداري انديشه ( امور قراردادها ) چاپ...راهنما...

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
7آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 16/05/139728/05/139727/05/139727/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
6آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 15/05/139728/05/139728/05/139728/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
5آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 08/05/139728/05/139728/05/139728/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
4آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول مناقصه 15/04/139715/04/139715/04/139715/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
3مناقصه عمومی - مرحله دوم-نوبت اول مناقصه 09/04/139709/04/139709/04/139709/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
2مناقصه عمومی - مرحله دوم مناقصه 09/04/139709/04/139709/04/139709/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
1مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 03/04/139724/04/139724/04/139724/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
095مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 02/02/139102/02/139102/02/1391مشاهده اطلاعات کامل
95آگهی مناقصه عموی - نوبت اول تکمیل و احداث مجموعه ورزشی ایثار مناقصه 02/02/139102/02/139102/02/1391مشاهده اطلاعات کامل
095آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول تکمیل و احداث مجموعه ورزشی ایثار مناقصه 02/02/139102/02/139102/02/1391مشاهده اطلاعات کامل
094آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول و دوم مناقصه 10/12/139028/12/139028/12/1390مشاهده اطلاعات کامل
092آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول و دوم مناقصه 08/12/139025/12/139025/12/1390مشاهده اطلاعات کامل
89آگهی مزایده عمومی -نوبت اول و نوبت دوم مزايده 04/12/139020/12/139020/12/1390مشاهده اطلاعات کامل
093آگهی مزایده عمومی - نوبت اول مزايده 09/12/139027/12/139027/12/1390مشاهده اطلاعات کامل
091آگهی مزایده عمومی مزايده 08/12/139027/12/139027/12/1390مشاهده اطلاعات کامل
090آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 04/12/139020/12/139020/12/1390مشاهده اطلاعات کامل
90آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول مناقصه 20/12/139020/12/139020/12/1390مشاهده اطلاعات کامل
088آگهی مزایده عمومی - نوبت اول و دوم مزايده 08/11/139020/11/139023/11/1390مشاهده اطلاعات کامل
087آگهی مزایده عمومی مرحله دوم -نوبت اول مزايده 27/10/139008/11/139010/11/1390مشاهده اطلاعات کامل
085آگهی مزایده عمومی - نوبت اول مزايده 03/10/139015/10/139018/10/1390مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3
   آرشيوDOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0